Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Охорона навколишнього середовища

Екологічний стан у Солом’янському районі м. Києва та проблемні питання природоохоронної сфери 

Нинішня екологічна ситуація в Солом’янському районі, головним чином, обумовлена діяльністю промислових підприємств та рухом автотранспорту. Екологічний стан району є складовою частиною всього міста і характеризується в цілому, як напружений. Валовий викид від стаціонарних джерел промислових підприємств Солом’янського району за 2013 рік  становив 860,5 тис.т.

Проведений аналіз динаміки викидів по рокам показує, що протягом 2013 року спостерігається незначне збільшення викидів підприємствами району. Протягом попередніх двох років  спостерігалась тенденція до стабільності та незначного зниження викидів промисловими підприємствами. Але йшлося  не про значне скорочення, і тим більш не про скорочення, яке пов’язане з впровадженням новітніх технологій, запровадженням енерго- та ресурсозберігаючих технологій, а про скорочення, спричинене зупинкою підприємств та скороченням обсягів виробництва. 

Разом з тим, з метою мінімізації негативного впливу на довкілля, що створюється промисловим комплексом району, сектором екології проводиться відповідна координаційнаробота з підприємствами, організаціями та установами району, зокрема консультації, методичні роз’яснення, контроль щодо впровадження відповідних природоохоронних програм, заходів та виконання планів з охорони навколишнього природного середовища. В 2013 році підприємствами району було витрачено 2,35 млн.грн. власних коштів на природоохоронні заходи. Лідерами щодо виконання природоохоронних заходів є ДП Завод 410 ЦА,  ПрАТ „КЕВРЗ”, ТОВ „Кнауф Гіпс Київ”, ПрАТ «Укрриба».

Сучасне місто не можливо уявити без транспорту, проте саме транспорт, насамперед автомобільний, належить до найбільших і найшкідливіших джерел забруднення повітря. На його долю припадає 97 відсотків загальної маси викидів.

Водоспоживання основними промисловими підприємствами району згідно статистичної форми 2 тп – (водгосп) за 2013 рік склало 4,362 млн. м³. Переважна більшість – 3,99млн. м³ від загального водоспоживання забрано з міськводопроводу, а 0,372 – з підземних джерел водопостачання. Запобігання постійному антропогенному навантаженню на водні об’єкти району, що обумовлено забрудненням водойм виробничими стічними водами та поверхневим стоком, здійснюється в основному, за рахунок широкої реалізації санітарно-технічних засобів, у тому числі розширення об’ємів оборотного водоспоживання та повторного використання стічних вод, створення технологічно замкнених виробництв, використання високоефективних сучасних методів очистки стічних вод.


Основні проблемні питання

1. Високий рівень викидів в атмосферне повітря автотранспортом зумовлений стрімким збільшенням автотранспортних потоків, відставанням темпів розвитку вулично-шляхової мережі, незадовільною якістю палива.

2. Використання застарілого обладнання та технологій, недостатній рівень впровадження нових екологічних технологій на підприємствах району.

3. Відсутність встановлених водоохоронних зон, а в їх межах прибережно-захисних смуг водних об’єктів району.

4. Постійне збільшення об’ємів утворення твердих побутових відходів, низький рівень впровадження роздільного збору відходів.

5. Відсутність встановлених меж зелених зон.

 

Головні цілі

1. Зниження негативного впливу автотранспорту на територію району.

2. Зменшення валових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря промисловими підприємствами.

3. Продовження технічного переозброєння виробничого комплексу на основі впровадження наукових досягнень, енерго- і есурсозберігаючих техно­логій, безвідходних та екологічно безпечних технологічних проце­сів.

4. Послідовне зростання обсягів роздільного збирання твердих побутових відходів ( ТПВ ) та промислових відходів.

5. Збереження біологічного та ландшафтного розмаїття району, розвиток зелених зон.

6. Посилення просвітницької діяльності в галузі охорони довкілля.

 

Заходи, спрямовані на вирішення поставлених завдань та досягнення цілей

1. У сфері охорони атмосферного повітря:

проведення постійного моніторингу за станом атмосферного повітря та викидами забруднюючих речовин підприємствами району;

координація  діяльності  підприємств щодо впровадження природо-охоронних заходів.

2. У сфері охорони водних ресурсів:

- координація діяльності підприємств району щодо своєчасної очистки каналізаційних мереж, зменшення використання води за рахунок збільшення кількості водооборотних систем.

3. У сфері поводження з відходами:

- координація діяльності підприємств району, щодо своєчасної передачі на утилізацію небезпечних промислових відходів ;

- поширення системи первинного сортування сміття серед підприємств та мешканців району.

Корупція має бути помічена